Olof Bertelsen Aquilonius , 16301684 (aged 54 years)

Name
Olof Bertelsen /Aquilonius/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Kyrkoherde i Löderup. Se omfattande anteckningar i Lunds stifts herdaminnen. Dog 54 år, 2 dgr gammal.

BIOGRAFI: "Om Oluf Bertilsøn Aquilonius, ... , född år 1630, synes utan att hava ärvtfaderes lysande gåvor dock varit en mer än de flesta dugande prästman. Han blev kyrkoherde i Löderup år 1659 och senare häradsprost liksom fadern. Det berättas, att Karl XI under skånska kriget vid något tillfälle hon honom valt sin bostad, vilket konungen förvisso icke gjort, om ej herr Oluf ansetts pålitlig. Att härav sluta sig till tidig och klar svenskvänlighet hos Oluf Bertilsøn, vore dock mycket förhastat. Väl anföras on honom drag, som tyda på intresse för uniformiteten, men å andra sidan framställdes även klagomål över hans bristande intresse för försvenskningen. Förmodligen innebar detta sista mera av sanningen. Vid hans död år 1684 hölls likpredikan på danska språket, vilket heltvisst var hans hems och hjärtas språk. Han var nämligen gift med ingen mindre än borgmästaren Simon Jacobsøns, den danske Ystadshövdingens, dotter Margrete Simonsdatter, vars morfader var byfogden i Ystad Jacob Ebbesøn, och vars mormoder var dotter till Ystadborgmästaren Johan Friis."

KÄLLA: Citatet hämtat ur "SLÄKTEN PALME intill 1815" sid 300.

Nils Johan Elowssons bok "Snapphanetiden" : ""Om Olof Bertelsen Aqvilonius i L ö d e r u p skriver en meddelare från Kristianstad medan belägringen pågick där, att "ved Ystad boer en liden präst ved nafn Ole: angives skall vara breffdragare imellan Malmö och Ljungbye gaard, var de fribytarne icke kand framkomma". Karl XI anges någon gång ha bott hos honom, en uppgift som det finnes anledning sätta ett frågetecken för".

Det handlar alltså om prästen i Löderup, Olof Bertelsen Aqvilonius under åren 1676-1678.