Fredrik Aquilon ,

Name
Fredrik /Aquilon/
Name suffix
Inspektor
Note

BIOGRAFI: Tullskrifvare och Inspector Fredrik Aqvilon Av Tapani Rossi med ovärderligt stöd och hjälp med aktiv forskning utförd av Aqvilonättlingarna Ingrid Clenman och Gunnar Cederholm - inte att förglömma en rad kollegor i mailinglistan Scangen, som bidragit med flera avgörande tips och informationer.

Kända anor Fredrik Aqvilon är sonson till den i Skåne välkände prästen, brevskrivaren och poeten Bertel Knudsen Aquilonius (1588-1650), som var verksam som rektor på latinskolan i Malmö men främst från sin kyrkoherdetjänst i Löderup. Fredriks far var kyrkoherden i Önnestad Måns (Mogens) Aquilonius (162[9]-1708). Fredrik visade sig vara en viktig länk i vår Aqvilonforskning, men uppgifterna om honom har varit knapphändiga. Vi har dock lyckats hitta och sammankoppla en rad olika fragmentariska informationer och därigenom kunna få åtminstone någon slags bild av honom.

Slagsmål Fredrik Aqvilonius födelsenotis är inte funnen, men genom olika beräkningar kommer vi fram till att kan vara född omkring 1677 (dock en osäker beräkning). Tidigaste av oss kända uppgifter om Fredrik är noteringar om att han är dopvittne i Önnestad ett par gånger 1696. Den 20/2 1696 är FA dopvittne, då "Pär Deings dotter Anna döptes." Den 19/3 1696 är FA dopvittne, då "Anders Hanssons son Nils döptes." Blev student vid Lunds universitet 1697. Den i Önnestad, Skoglösa, bosatta Catharina Eketrä blev föremål för Fredriks uppvaktning, en romantisk sådan, som uppenbarligen ledde till en för tidig graviditet. Det måste uppstått något missförstånd om Fredriks verkliga avsikter, för i tron att han skulle fly från konsekvenserna uppstod ett våldsamt handgemäng på prästgården sommaren 1699 mellan Catharinas bröder och bröderna Bertil, Fredrik och Christian Aqvilon. Eketrä-bröderna skulle sätta Fredrik på plats ”till dess sol och måne skiner igenom honom”. Det var fadern, kyrkoherden Måns Aquilonius som tydligen motsatt sig äktenskapet och domkapitlet hade anmodat häradshövding Ankarstråle att förhindra parets sammanlevnad. Vid prästmötet 1699 tilläts dock äktenskapets fullbordan ”efter fadren intet synnerligt skäl hade att det förhindra”. Paret sammanvigs troligen bara ett par månader före barnets födelse i okt 1699. De är då bosatta i Önnestad och deras övriga hittills kända barn föds här åren 1702-1711.En något ovanlig företeelse är att flera av barnen har blivit döpta i hemmet.

Från en kopia av Gärds Härads tingsrätts protokoll 29.10 1720, nr 39, har följande hämtats. Några enstaka ord eller siffror har inte kunnat tolkas, men det huvudsakliga innehållet framgår väl: "Cronobefallningsmannen Wälb. Mathias Hörman såsom fullmäktig för Majoren Wälborne herr Anthon Johan Morman efter stemning tilltalade förra Tullskrivaren Wälb. Fredrik Aquilonius, för resterande arrende af Uddarps gård trättionio Dlr sampt intresse ?.. procent ifrån d 12 januari 1707 till d 12 October 1720 27 Dlr 10 s 16 pp samt Rättegångs omkostningar 8 Dlr 8 s fråndragandes därwid at cronoHr Major Morman om aflidna cronobefallningsman Anders Wikman cautionist dessa pänningar af Fredrik Aqvilonius fordrar till Wikmans Balances betalande, där som redan i Ränta...t skall clarerat, män Wikman skall förut hos afledna Ryttmästaren Carl Gustaf Bonde för Uddarps arrende bevisandes med Carl Gustaf Bondes quittence af d 12 Februari 1707 han halva arrendesumman åttio Dlr Smt för Aquilonius betalt, härpå på andra sidan finnes afskrifvet aderton T:or korn af ? Tnan giör 40 Dlr 16 s. Snt d 5 Maij 1707. Fredrich Aquilonius sig till genmäle framställa och båda tillstår at framledna Cronobefallningsman Anders Wikman för honom caverat och hos Ryttmästaren Carl Gustaf Bonde, såsom och betalt 80 Dlr arrende summa; men påstår sig ikke allenast hafva förnögt Wikman sådant igen först med där afskrifna spannmålen aderton tunnor korn, som skulle kosta mera näm.. 3 ..Tnan; såsom skall han det öfriga med contant hafwa betalt genom dess swåger Sal Kyrkioherden uti Önestad Hr Paul Fris, h?? han skikkade efter undfångna quitence till Malmö uti dåvarande Hr Gåverneurens Stenbocks tid, som efter dess skriflig befallning. Hr Befallningsman Hörman beder Aquilonius blifwa wid sanningen, ty 1no hwad kornet skulle kosta är af Sal Wikman afskrifvit på Carl Gustaf Bondes original quittence af Uddarps arrende jämväl skall ?. af Kyrkioherdens Fris bref till Sal Befallningsman Wikman af d 11 Sept 1708, at pänningarna då ikke woro betalta, och låwfar till nästkommande Mikkelsmässo däm at contendera; at Aquilonius skall skikkat quittencet till Hr Grefven Stenbokk skall ikke wara sant, ty han skall allenast i Grefven Stenbokks tid, skrifvit et bref till dåvarande landscammereraren Hr Petter Montan, och sagt att altsamman wore betalt, män intet quittence hafwer fölgdt med till Malmö. Fredrich Aquilonius anhåller om upskof i dänna saken till annat Ting, där in till han påtager at bevisa at alt sammans är betalt, påstående sig till Malmö hafwa inskikkat Wikmans original quittence för de penningar som hans svåger Kyrkioherden uti Önestad Paul Fris för honom har förnögt, skolandes han nu denna gången så syslosatt warit, at han ikke hint sådant at förskaffa. Länsrätten beviljade Aquilonius dilation till annat Ting och andra Tingsdagar, då han med sitt förmenta bevis till denna fordrings afbetalande bör framkomma. "

Om Fredrik verkligen bott på Uddarp i Skepparslöv har inte kunnat bekräftas. Det förefaller inte så om man ser till det faktum att hans barn döps i Önnestad. Detta hindrar naturligtvis inte att han haft gården som inkomstkälla, ev som gårdsskrivare. Det finns ingen uppgift om vad han försörjt sig och familjen med fram till 1713 när han beger sig till Sölvesborg för tullarejobbet. Oavsett om Fredrik bott i Önnestad eller på Uddarp, så är det svårt att förstå varför han engagerar sin svåger Påhl Friis i några ekonomiska transaktioner. Påhl Friis var en riktig fattiglapp, som haft trassliga affärer. Påhl o hans hustru dog plötsligt 1710 (sannolikt i den förhärskande pesten) och "efterlämnade många fattige barn". Ovanstående ärende är inte avslutat, "Länsrätten beviljade Aquilonius dilation till annat Ting och andra Tingsdagar... " innebär att det finns en fortsättning på ärendet.

Flyttar ”Fredric Aqvilonius” flyttar från Önnestad år 1713 ”med H Cathrina o svärmoder till Blekinge at boo.”, där han blir ansvarig för Lilla tullen i ”Sölfvitsborg”. Under några månader 1715-16 är ”Fridrich”, som ombud för sin hustru, starkt engagerad i en arvstvist där ”Probsten Petri Thomæ” i Osby är part i målet. Han är vid denna tid ca 38-40 år gammal. En notering i en katekismilängd från Sölvesborg avslöjar att familjen finns där 1718. Andra ministerialböcker från Sölvesborg finns inte tillgängliga för denna tid, så vi vet inte om familjen utökats med fler barn. Troligen stannar makarna Aqvilon i Blekinge till någon gång 1728/1729, då de flyttar till Glimåkra.

Antaganden Vi stöder antagandet om tiden för flyttningen p g a att Catharina Eketrä - ”ibm” = Glimåkra - är gudmor vid sonen Nilsþ dotters dop 1735 i Glimåkra, men inte när Nilsþ första dotter döpes 1726 eller son döpes 1728. I katekismilängd 1732 är antecknat på Häggeryda ”Inspector Aqvilonius Frun Vittenhof dotter: Greta”. Denna anteckning är oklar i så motto den inte tydlig pekar ut Fredrik. Men det finns knappast något alternativ till att ”Inspektoren” kan vara någon annan än Fredrik Aqvilonius, att hustrun inte omnämns, däremot kan ”Frun Vittenhof” vara Fredriks svärmor, som ju var gift (2:o) med en Viettinghoff . ”dotter Greta” är den över 30 år gamla dottern Anna Margareta. Men varför nämna en vuxen dotter i katekismilängd? Sonen Nils omnämns inte. Han har ju flyttat till Huaröd - hans son, Johan, föds där i jan 1731. Fredrik kommer till Häggeryda gissningsvis 1729.

Fredrik blir änkling År 1730 resp 1736 bekräftar jordeböckerna att det är just Fredrik Aquilonius, som finns på Häggeryda i Glimåkra. Han är dock inte antecknad vid dop eller annan händelse i Glimåkra, under den tid han bor där. Med undantag för barndopet 1735 finns heller ingen anteckning om Catharina Eketrä förrän hon dör 1737. Änklingen Fredrik flyttar senare till Äsphult, där Nils tycks ha etablerat sig som arrendator på Duckarp. Här finns också dottern Anna Margareta och hennes man Paul Sundholm 1749.

Var dör Fredrik? I sökandet efter anteckning om Fredriks död har tidpunkten kunnat senareläggas efter varje nyfunnen uppgift. Året 1750 är ett viktigt år för slutliga antaganden. Fredriks bror Christian dör i Kropp i februari 1750, och då bröstarvingar saknas blir syskonen arvsberättigade. Till bouppteckningen undertecknar en Fredrik fullmakt - daterad 14 maj i Önnestad - åt broder Elias att företräda honom vid bodelningen. Fredrik lever i juni när arvet skiftas. Enligt katekesmilängd för Äsphult år 1750 bor "Inspector Aqvilon" kvar på Dukarp hos "arrendator Aqvilon".
Det är troligt att Fredrik bara tillfälligt var i Önnestad hos broder Elias i maj 1750 för att skriva fullmakten? I varje fall har han inte dött i Önnestad. I katekismilängden i Äsphult år 1753 finns bara "arrendator Aqvilon" kvar på Dukarp. Då de flesta kyrkoarkivalierna i Äsphult brann upp 1755 kan inte dödsnotisen sökas i dödboken där. Dottern Anna Margareta och hennes man Paul Sundholm, som i Äsphult bott tillsammans med Fredrik, bor 1752 i näraliggande V Vram. Inte heller där finns någon dödsnotis över Fr Aq.
Därmed kommer man fram till att Fredriks Aqvilons död inte med säkerhet kan dateras, men att det är mest troligt att han dött i Äsphult år 1751 ev 1752.

Vi påstår inte att detta är en uttömmande forskning. Självfallet kan idag okända anteckningar i t ex domböcker, andra myndigheters arkiv eller ev gårdsarkiv ge mera information. Skulle sådant framkomma är vi givetvis ytterst tacksamma om vi får veta något om dessa källor och deras innehåll.

Våren 2000 Tapani Rossi tapani.rossi@gmail.com