Lars Bertelsen Aquilonius ,

Name
Lars Bertelsen /Aquilonius/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Kyrkoherde i Ö Vemmerlöv. Se anteckningar i Lunds stifts herdaminnen. Inskriven Skånes Nation, Lunds univ 1669-1670.

"Lars Bertilsson Aquilonius, son af prosten Bertil Knutsson i Löderup, erhöll 18/11 1664 konungens promorial till befordran och prästvigdes 9/6 1671 till pastor i Wemmerlöf och Rörum. 1673 klagade företrädarens enka, att hon blifvit utfrifven ur prestgården af herr Lars ehuru han 'brukat hendes boskap oc midler sig till nytte', utan att dem restituera eller refundera hvad hon för honom utlagt. Han förnekade sig någonsin hafva utdrifvit henne, ehuru hon honom svårligen tribulerat, och påstod att hon brukat hans saker såväl som han hennes. Han ålades att skaffa henne husrum och gifva henne årlig pension efter prostens bestämmande. Ur boken "Rörum och Vik genom tiderna" hämtas fr sid 248 under rubr Rörum 5 en anteckning med följande lydelse: "I början av 1680-talet kommer en präst hir och besätter sig. Det står i 1684 års jordebok: 'Pastoren Lars Berthelesson Aqvilonius - 9/16 dels mantal scattecrono, under prästens rusthåll. Gården bestod av 4 väl byggda längor; vid makt.' År 1691 skatteköper Aqvilonius nr 5. År 1695 förstörs gården av en eldsvåda och år 1697 avlider Aqvilonius. Hans efterträdare i pastoratet blir Lars Corvin, vilken som brukligt var gifte sig med företrädarens änka Anna Catharina Brink och övertar också gården." Anm. Här har Rörum-bokens författare förväxlat hustrurna. Anna C Brink är Corvins 3:e hustru. Lars B:son Aqvilonius var gift med Anna Pedersdotter Koefoed, vilken blev Corvins 2:a hustru. (Enl L St Hm nr 9 Corvin.)

E-post: Av Magnus Bäckmark lördag den 11 december 1999 - 11.55: Lars Bertilsson Aqvilonius (död 1697), kyrkoherde i Östra Vemmerlöv och Rörum förde i sin signet, belagd 1688, följande vapen. Sköld: En duva med lyftade vingar på en kvist.

BIOGRAFI: E-post fr Ingold Wihborg: Kyrkoherden Lars Bertilsson Aqvilonius (denne bodde på och brukade rusthållshemmanet nr 5 i Rörum) anmälde Klingspor inför domstolen. Herr Lars skriver dit: "Såsom Wälborne Major Klingspor den 31 Dec. anno 1690 uti mitt hus i Rörum otillbörligen utskällt och försmädat mig och kallat mig 'ett svinhuvud och ljugare'; icke fått min för sju år resterande rättighet i tiondet från Delperöd och dessutom förekastade mig att jag varit en snapphane och en ogärningsman den han bort straffa och utplundra" (Aqvilonius troddes under kriget varit svensksinnad), "den jag dock vet mig hava med god vilja emottagit honom med sina parti såväl som många kavaljerer och gått dem tillhanda med förplägning efter min ringa förmåga det bästa jag kunnde."