Måns Bertelsen Aquilonius , 16281708 (aged 80 years)

Name
Måns Bertelsen /Aquilonius/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Kyrkoherde i Önnestad. Se Lunds stifts herdaminnen, Cavallin.

Magn. Barthol. Aquilonius son af poeten B Aquilonius i Löderup, Pastor i Önnestad 1668-1708, gick i skola i Lund och blev dimmitterad (= utexaminerad) till Köpenhamns universitet 10 maj 1653. Enligt " Den äldste Universitatis Hafniensis Matricila" som omfattar uppgifter från 1611-1667.

Han har vid tillfälle uppgivit sig ha fem söner och en dotter. En av sönerna blev klockare i Önnestad. En dotter gifte sig med komministern Pål Friis i Önnestad. Förnamnet Måns har också skrivits som Mogens och Magnus. Han skrev sitt namn på först som Måns Aquilo, sedan Måns Aquilon och slutligen Måns Aquilonius. Sönerna använde sedan mera konsekvent namnet AQUILON. MA är omnämnd i N Jönssons bok: "Bland präster, bönder och gärningsmän i en gammal göingesocken", (1952). Likaså i "SLÄKTEN PALME intill år 1815".

I Önnestads jordebok 1671 finner man följande notering:" KRONANS PRESTEGÅRD. Kyrkoherden Måns Bertillson Aqvilonius Önnestad by. Hafwer godt mulbete, Fälads med hela Byen, samt äng med små Skog bevuxen. små starr och måssevall, dels slätt ma, Böke skog till 4 st Swins Ollon, Surskog till teppe och brenne, deslikes paart med heela Byen uti en Jutäpt Kohage, som kan komma på dennes dehl 4 a` 5 st. Koor ell. 2 st. Hästar. Item en ringa Trädgårdsplatz, des jordmon till Åker är muld och sandblandat och så af Lerug Jord. - (Taxerad till 6 1/2 skäppor utsäde i råg och korn, 2 lass hö)." I V Göinge Hrd dombok 1702 sid 88, nr 61 finns antecknat: "Handelsmannen i Christianstad välf Hr Anders Jönsson Skytt contra pastoren till Önnestad Ehr och vällärde Hr Måns Berthelsen Aqulonius in puncta (debiti) 23 hööknubber emot 20 D smt hvarpå han allenast fått 12, och resterar 11 knubbar, svarandes (?) dess, ähr intet till genmäle och ingen fullmächtig på hans vägnar utom allenast enn öppen (?) beseglad skrift mot handelsmannen Anders Jönsson ity (?) protesterar, dethr pastoren in persona måtte möta till en viss dag, sielf eller widh laga ombudsman. Interloccitoria: Såsom svaranden och pastoren Ehrevyrdiga och vällärde Hr Måns Berthelsen Aquilonius ej ähr sielf tillstädes eller någon på hans vägnar befullmächtigat, emot handelsmannen välf. Hr Anders Jönsson, nu idag att svara, alltså blifve honom igenom dhetta och rätten förelagdt att möta her på tinget, nästkommande onsdag morgon, som är den 5 novembris, antingen siölf i egen person eller och widh (?) fullmächtige som ha (?) tillstånd, giöra och låta som han sielf i tillstädes vare."

"1709 Marie Bebådelsedag den 25 mars begrofs Herr Måns Bartelsson Aqvilonius, pastor till Önnestads försambling något över 40 åhr. Då han tillförne afsomnade Anno 1708 om natten imellan d 8: och 9: oktobris af ålder 78 åhr." Notera att det dröjde nästan 6 månader innan den gamle prästen begrovs. Månde han legat i kyrkan hela den tiden?

Det var ett fattigt pastorat för Måns och hans familj. (En företrädare hade begärt förflyttning pga de ringa förhållandena). Vid prästbytet efter MA:s död gjordes en inspektion och man konstaterade att prästgården var då alldeles förfallen och att kyrkoherde Aqvilonius' arvingar varit utfattiga och inte kunnat lämna några medel för botande av bostället.

KÄLLA: N Jönsson: "Bland präster, bönder och gärningsmän i en gammal göingesocken", (1952). O Palme "SLÄKTEN PALME intill år 1815". Johan Ernst Rietz: "Skånska Skolväsendets Historia", Lund 1848.

DISKUSSION: Inget födelsedatum har hittats. Om han gick vid Lunds universitet i tämligen normal ordning kan han varit omkr 20 år(+) vid sin examen. År 1662 kallades han till kh i Arrie/Hököpinge pastorat, men hamnade mitt i en prestigeliknande konflikt mellan biskopen och generalguvernören, som mynnade ut i att varesig Mogens Bertilsen eller en medkandidat till tjänsten kom ifråga. Det är inte utrett om unversitetsstudierna pågick från 1653 till 1662 eller om Mogens Bertilsen i slutet av 1650-talet bildat familj. Han gifter sig med Margareta inte förrän 1676 och då är han närmare 40 år gammal. Det är troligt - även om inga anteckningar därom har hittats, att han varit gift tidigare, eftersom han efter universitetstuderna troligen är omkr 30 år gammal, dvs klart giftasvuxen. Den äldsta dottern Elisabeth och kanske även sonen Barthold förefaller vara så gamla att det knappast kan vara Margaretas barn. Vid något tillfälle lär han sagt att han har fem söner och en dotter. Det är känt att han år 1690 har han 4 söner och en dotter i livet, så någonstans bör det finnas ytterligare en hittills okänd son. Döttrarna Sofia o Dorita var inte födda 1690. Vad Måns Aqvilonius gjorde åren 1663 - 1667 är inte känt, men det mest troliga är att han är verksam som hjälppräst i någon församling - kanske hos fadern i Löderup som ju hade "många järn i elden". Måns prästvigdes den 21.2 1668 till kh Önnestad. Han hade tjänat församlingen i 40 år när han dog 1708 och bör då varit över 80 även om dödsnotisen säger 78 år. KÄLLA: L st Hm, Oxie kontrakt, Arrie, sid 253. E-post från Ingrid Clenman 22.10 2000 -- "Underligt nog har jag ett exakt födelsedatum för Måns, nämligen 21/2 1628. Min källa är Susanne Brown/Zimmerdahl i USA."