Paul Erman , 16161671 (aged 55 years)

Name
Paul /Erman/
Name suffix
Apotekare
Note

Hämtat ur band 2:"Sveriges Apoteks Historia från Gustav I":

Erman riktade en petition till konung Christian IV att få privilegium på ett apotek i Lund, sedan apotekaren därstädes och hans hustru båda avlidit. Dock anhöll han underdånigast att så länge ofreden varade, liksom hans företrädare få hålla fritt apotek i Malmö. Enligt K.brevet den 1 apr 1645 erhöll han också tillstånd "at indtil hand sig sicker udi wor Kiöbstad Lund kand opholde, maa hand for:de Apoteche ( i Lund) udi wor Kiöbstad Malmoe begynde oc anrette oc naer nöden dett udfoordrer, did haffue sin tilflucht."

Om Erman kom att inrätta apotek i Malmö kan icke utrönas, men sin verksamhet som apotekare i Lund begynner han 1646, ty den 14 sept d. å. upplästes på Lunds byting K.privilegium för Paul Erman "paa itt Apotech her i Lund at anrette och holde saa oc met specerie at handle och ellers nuide och haffue benaadinger, privilegier oc frihed, efftersom hans formaend Apotechere for hannem hafft haffuer." När Skåne blev svenskt stannade Paul Erman kvar och fick sin apotekarrätt bekräftad i privilegiebrev både 1662 och 1667.

Erman skaffade sig snart fast egendom (det blev efterhand flera) inom stadens område och förlade apoteket till den plats, där det ännu ligger. Det var oroliga tider då Erman var apotekare i Lund och det ville mycket arbete och mycken energi till för att upprätthålla apoteket och dess anseende. Detta lyckades honom dock och tillgängliga handlingar visar att apoteket i Lund under hans tid hade stort anseende och en kundkrets Skåne rundt. Han förde mycket noggranna räkenskaper och av dessa kan utläsas en rad prominenta kunder i synnerhet från Lund men också många adelsmän, som dock tycks varit dåliga betalare. Dåliga betalare var många militärer, vilket ju kan förstås med de orostider som rådde. Präster och flera tjänstemän från ett 60-tal orter i Skåne har varit kunder hos Erman liksom privatpersoner från Kristianstad, Åhus, Ystad, Malmö, Helsingborg osv. Flera av stadens hantverkare tycks haft kredit. Erman efterlämande också för sin tid en avsevärd förmögenhet, såväl i ett antal fastigheter i staden som ett mycket välförsett hem med åskilliga möbler och annat lösöre. Silverartiklar och värdefulla guldmynt bekräftade förmögenheten. Ett betydande bibliotek med åtskillig medicinsk och framaceutisk litteratur ger en bild av en mycket lärd man, som ständigt sökte nya kunskaper i sitt yrke. Därjämte var han intresserad av teologi.

Det beskrivna apoteket är: Apoteket SVANEN i Lund, som än idag finns på den plats där Erman en gång etablerade sitt apotek.

Paul Erman: ..... var förmodligen av tysk börd. ..... Enligt en framställning i Lundaapotekets historia visar "en rätt ståtlig boksamling, att Paul Erman var en för sin tid boklärd man." Boksamlingen till största delen tyska böcker utsäga ej med bestämdhet att Paul Erman var av tysk börd --- den till Christian den IV (1645) riktade petitionen på tyska gör det måhända dock antagligt, att han var tysk, och möjligen kan den "Holdsteinische Crönicke" han ägde, tyda på att hans hemort legat i Holstein." Dottern Magdalena Sibylla blev gift med Christian Cassius, som kom från Holstein. Detta är ingalunda något bevis för Pauls tyska börd - men det förstärker teorin.

Makarna dog samma år. Paul Ermans sociala position i samhället var säker betydande. Bl a var en av de 6 främre bänkraderna i domkyrkan reserverad för "apothecaren". I Domkyrkan begravs också Paul Erman, hustrun och barn. I J Corylanders beskrivning av Lunds domkyrka finns denna notis: "I södra sidoskeppet. På en blå sten. D.O.M.S. Denne steen oc begrafvelse beskostade Paulus Erman Apotecker for sig sin hustru oc börn oc hviler hans Sal. son Nicolaus her under udi Herren oc er nedsat d. 29 Martii 1650 sit alders 9 dage. Vivere darecte da beue Christe mori abba. Anno 1662 d. 12 Octob. blef min sal. Dather Cathrina her under nedsat och hviler udi Herren. Anno 1671 d. 1 Mart. döde S. Paul Erman i sit 55 aar. Samme aar d. 28 Octob. döde hans Hustru Maria Nicolai D. i hendis 51 aar oc lefde samman udi 26 aar aflede 5 sönner oc 6 Dotre. Anno 1679 d.30 Aug. döde en Son S. Paul Erman udi sit alders 19 aar. Gud gifve oss ...."

Dottern Elisabeth är enligt dödnotisen också begraven i föräldragraven.

Paul Erman och Maria Nilsdotter (Nicolaidotter) har många ättlingar och namnet Erman finns i högsta grad levande i Skåne såväl som i Stockholm och i Amerika. Namnet Paul finns f ö hos en nutida ättling, som i genom sitt målareyrke fått ett arbete på just apoteket Svanen i Lund. Den unge Paul och hans anfader Paul möts i sina respektive professioner, om än med ca 320 års mellanrum. Sällsynt med sådana sammanträffanden. Åtskilliga blir de ättlingar som också finns genom ingiftena t ex Torslow, Winslow, Cassius, Hahn m fl.

Paul Peter Erman, f 1616, d 1671, flyttade från Tyskland till Lund där han blev apotekare vid apoteket "Svanen". Han var gift 2 ggr, först med prinsessan Magdalena Sibylla av Sachsen, sedan med Maria Nicolaidotter. Han hade 11barn enligt gravstenen men inte alla är namngivna. Abela Maria, Magdalena Sibylla, Hedvig, Elisabeth, Christian (som var apotekare), Nicolaus (prost), Paul, Johan (kyrkoherde).