Paul Erman , 1675

Name
Paul /Erman/
Name suffix
Klockare
Note

Det förekommer förväxlingar mellan två klockare båda vid namn Paul/Påhl åtminstone vad gäller ursprunget. Denne Påhl antas av ngn Ermanforskare vara son till Nils/Nicolaus Erman, präst i Mellby. Det är föga troligt eftersom Nils själv född 1653 inte gifte sig förrän 1685. Påhl Erman var ca 75 år när han dog 1748 vilket betyder att han föddes omkr år 1673, en för Nils icke trolig tid att bli barnafader. Nils äldre bror Johan får en son som ges namnet Paul och som säkerligen är den klockare som 1708 blir klockare i Slågarp. Denne Nöbbelövsklockare är med största sannolikhet den Paul som den 18 apr 1675 föds i Lund, son till apotekaren Christian Erman. Det förklarar också namngivningen av dottern: Christina! efter farfar.

Att denne Paul inte blir apotekare har säkert sin förklaring i att han växte upp i ofärsåren i Lund och att när han väl skulle kunna lära yrket som ung tonåring då har fadern förlorat sina apotekarrättigheter. Var han lärt klockaryrket har inte utretts - men inom släkten finns mycket kyrkligt folk som kunnat bistå med den utbildningen. Ej heller är utrett var han befinner sig före 1709, då han vid ca 29 års ålder blir klockare i Nöbbelöv. Han kan faktiskt varit ersättare för den gamle klockaren Jacob Mattsson Collin från 1708. Ur Peter Larssons: TRE BYAR, TRE VÄRLDAR finns flera anteckningar, bl a: Han tycks ha tillträtt klockaretjänsten i Nöbbelöv omkr 1709 och kom att tjäna församlingen i mer än 40 år.

När han hos Consistoriet anhöll om en medhjälpare säges orsaken vara hög ålder och svaghet. I skrivelsen, som författats av den dåvarande kyrkoherden Henrik Hahne i aug 1748 nämns att den då 75 årige klockaren " i en lång tijd här i församlingarna troget och med beröm sin syssla förrättat, fört ett hederligt, nyktert, nu utj ålderdomen snyggt och anständigt lefverne." Hahne skriver också "iag denne hederlige mannens tienst och umgänge sakna skall". På annat ställe skriver han: " i gamle klockaren Paul Ermans ställe till sin tienst en annan behöfver." Paul Erman vill helt gå i pension; han skriver själv ett brev till Consistoriet där han föreslår sin efterträdare. -"Det jag för ålderdom och swaghet eij sielf giöra kan tänkas Max. Ven. consistorium nådgunstigt uptaga, det jag med pennan alder ödmiukast insinuerar. Här utj Nöbbelöf och Skiverups församlingar har jag utj 40 tient och den mig höggunstigt befalta klockaresysslan så med trohet, flijt och till allas nöje genom guds hs nåd förestådt, som min skyldighet mot gudh och mina höga förmän fordrat. Nu sedan jag trädt i mitt 75 åhr och tillika med siukdom eij uthan innerlig sorg mig förmena mitt embete efter önskan skiöta, bönfaller jag härmed i djupaste ödmiukhet och wördnad Max. Ven.Consistorium nådgunstigast täckes i besinnande af min höga ålder, långa trogna tienst mig tillåta, at få till hielp i embetet taga ynglingen Johan Schyrijn, till hwilcken jag för dess skickelighet nyckterhet samt goda wittnesbörd om sitt erbara förhållande och flijt med barnens underwisning på de ställen han writ, fattat ett besynnerligt förtroende samt honom dertill med sin höga befallning nådgunstigt beställa och stadfästa, så länge iag lefver, skall iag ej underlåta söka till den aldsmäcktige, för de höga herrars wälgång, af hwilka iag på mina sista dagar wäntar bli i denna min ödmiukaste begiäran hulpen och hugnad och framdeles innan min död, om gudh så wille, winna det jag begiärer, framsändes till mitt yttersta."

Enl Kat.längd år 1717 finns hos Paul boende flickan Hedvig Erman och gossen Johannes Erman. Det är inte Pauls egna barn.

Sonja Garin, Malmö, som är väl förtrogen med de Ermanska släkterna har noterat följande: Blev klockare i Slågarps förs mars 1708. Skrev brev till domkapitlet, att föregående klockare hade givit bort "helgonskylden" till Malmö skola, och då detta var klockarens inkomstkälla hade P E således inget att livnära sig på. Det är därför troligt att han blev förflyttad till V Nöbbelöv och Skivarp. Han kom till en mycket dåligt underhållen klockaregård, V Nöbbelöv N:o 10 och hade under 2 års tid en tvist med gamla klockareänkan Ebba Edsonia, som han ville ha bort från gården. Katmlängd 1717 anger att hos honom bor flickan Hedvig Erman och gossen Johannes Erman. Troligen inte hans egna barn. År 1720 avgiver han trohetsed till kung Fredrik I och drottning Ulrica Eleonora. ANM: Här återkommer påståendet om att Paul började sin bana i Slågarp. Troligen är det en förväxling med den andre samtida Paul Erman; också klockare.