Johan Erman , 1693

Name
Johan /Erman/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Ur Cavallins herdaminnen hämtas följande: "J E, son af apothekaren Paul E. i Lund, prestvigdes 18/9 1674 till pastor härstädes (=Välinge), sedan företrädaren till honom afstått pastoratet. Han emottog en förfallen prestgård och blef under kriget utplundrad af fienden. Även andra svåra missöden drabbade honom. En gång stupade han med hästen i en grop och skadade derwid ena axeln samt bröt ena armen och ena benet; som han ej kunde sjelf röra sig från stället, måste han blifwa der liggande tills en hund ditförde folk från prestgården. 1693 föll han utför en trappa och slog sig illa. Död 28/4 s å, efterlämnade hustru och sju barn i fattiga omständigheter."

Ur Carlqvists herdaminnen finns ytterligare anteckningar: "Vid hans tillträde till kyrkan skänkte hans bror apotekaren Christian Erman och systern Magdalena Sibylla gift Cassius en ståtlig mässingskrona. Han hade vid en visitation till biskopen anmält att vid Vegeholm fanns en "twerklöfftig" ek, vid vilken stor vidskepelse utövades, genom att folk om söndagsmorgonen före solens uppgång kryper nakna igenom. Biskopen beslöt att gårdens ägare skulle råda bot på detta." Carlqvist nämner också olyckan med hästen och tillägger:"Han måste då våga vad han hade på sin hälsa och lämna den påbegynta byggningen på prästgården orörd."

Ur Ernst Thysells FRÅN FLYDDA TIDER I VÄLINGE OCH KATTARP: ... "Erman efterlämnade i fattiga omständigheter änka och 7 barn, ..." I samma bok refereras mera detaljerat kyrkoherde Ermans långdragna tvist med lagman Cederkrantz. Finns som bilagor till släktutredningen.

Series Pastorum för Wälinge och Kattarp: Johan Erman 1677-1693.