Johannes Olaus Aquilon , 17871875 (aged 88 years)

Name
Johannes Olaus /Aquilon/
Name suffix
Kapten
Note

Omnämnes som stamfader för den gotländska släkten Aquilon i "GOTLÄNDSKA SLÄGTER", Där har han namnet Johan Olof.I övrigt avskift från den gotländska släktkrönikan som är tämligen torftigt redovisad: Johan Olof Aquilon, son af en klockareprest i Skåne, ättling av den ända från 1600-talet derstädes kända prästslägten Aquilon, född 1787 i Önnestads socken nära Kristianstad. # 1875 i Visby. Blef 1808 fänrik vid Kristianstads landtvärns artilleribataljon och befordrades 1811 att tjänstgöra vid Gotlands nationalbeväring, der han 1816 blef löjtnant och 1826 kapten. Erhöll kommendering till Tyskland under 1813-1814 årens krig och deltog i bataljonerna vid Grossbeeren och Dennewitz, (orter nära Berlin), Lybecks intagande, vinter- fälttåget i Holstein samt belägringen af fästningarne i Mastrich i Nederländerna och Jylich i Rhenprovinsen. 1855 erhöll A, som sedan 1845 bar Svärdsorden, den s k Karl XIV Johans-medaljen och 1856 tog han avsked från krigstjensten. Han bodde i Ganthems socken, der han egde Hartvik, en liten lantgård. Flyttade på äldre dar in i staden, der man regelmässigt såg hans resliga militäriska gestalt på strandpromenaden och vid hamnen. I medlet af dec 1875 uteblef han. Sveriges äldste officer hade gått ur tiden. Hans porträtt, måladt av Mattias Moberg, finnes hos dottern Hilda."

Arkivdokument: I Visby Landsarkiv finns en omfattande dokumentation rörande JO AQUILON; Institution Landsarkivet i Visby ViLA Arkivnummer ViLA/11948 Arkiv Duseska släktarkivet Arkivbeskrivning Duseska släktarkivet

 •   Handlingar
  

Avd 2. Släkten Aquilon.

                Handl. från Tjängdarve i Träkumla.

40:26 Utdrag av delningsbeskrivning över ägorna till delningsbeskrivning över ägorna 3/16 mtl. Tjängdarve, uppr. vid hemmansklyvning 1864. 40:27 Utdrag ur SH. inteckningsprot. 22/2 1867 199 ang Tjängdarve. 40:28 Brev till kapten J.O. Aquilon från Vänge 24/3 1868 o O. Häglund ang. fordringar vid Tjängdarve. 40:29 Lagfartsbevis 30/12 1868 för Victor Arvisson o.h.h. å 3/64 mtl. Tjängdarve. 40:30 Förmyndarredogörelse 27/11871 från kapten J.O Aquilon som förmyndare för Victor Arfvidsson, Tjängdarve. 40:31 Skriv. 4/3 1871 Visby från Ludv. Fegraéus till kapten Aquilon i Stenhumla ang arvode för laga skifte hos V. Arfvidsson. 40:32 Utdrag ur SH. lagfartsprot. 25/9 1871 27 ang. uppbud å 45/4096 mtl. Tjängdarve köpt av Hedda Nygren fr. V. Arvidsson. 40:33 Utdrag ur SH. dombok 25/9 1871 8 i vilket kapten Aquilon för sin omyndigförkl. son Viktor Arvidsson begär få sälja 147/4096 mtl. Tjängdarve. 40:34 Utdrag ur SH. dombok 25/9 1871 9, kapten Aquilon som förmyndare för sonen begär att få sälja 45/4096 exekutivt för täckande av skuld. 40:35 Intyg dat. 1/3 1871 från kommissionslantmätare Strömberg ang. mantalsgraderingen vid 1864 års hemmansklyvning vid Tjängdarve. 40:36 Intyg 7/9 1871 från C. A. Ljungholm, häradsskrivarekontoret ang. taxeringsvärdet å Viktor Arfvidssons 3/64 mtl. Tjängdarve. 40:37 Brev Visby o räkning 19/1 1872 från A. C. Callissendorff till Madam Nygren i Träkumla, vidarebefordrad till kapt. Aquilon. 40:38 Utdrag ur SH. dombok 23/1 1872 109 begäran fr. kapten Aquilon att nu vid nära 85 års ålder få befrias från förmynderskap för Viktor Arvesson. 40:39 Utdrag ur SH. lagfartsprot. 17/3 1874 62 ang. försäljn. av sk. Storhagen i 71/4096 mtl. Tjängdarve till Olof Hägdarve i Akebäck. 40:40 Köpebrev 16/4 1874 enl. vilket Viktor Arfvidsson o hustru till torparen Olof Fredriksson från Västerhejde, försäljer 6 á 7 tunnland av den s.k. Träkumla hed, hörande till deras hem 147/4096 mtl. Tjängdarve. 40:41 Utdrag ur SH. dombok 9/6 1874 316 begäran av kapten Aquilon att för Viktor Arvidssons räkning sälja s.k. Storhagen till Olof Hägdarve för avbet. av skuld. 40:42 Skriv. Landsk. 27/4 1875 ang. en beslutad kanaldikning vid Tjängdarve o änkan Nygrens maktlåtenhet. 40:43 Intyg Landskontoret 30/9 1874 ang. 1864 års hemmansklyvning vid Tjängdarve. 40:44 Intyg 10/11 1874 fr. kommissoriallantmätare Arnelius ang. hemmanstalsuträkning från hemmansklyvningen vid Tjängdarve 1864. 40:45 Intyg fr. 9/12 1874 C.A. Ljungholm, häradsskrivarekontoret ang. taxeringsvärdet å Viktor Arfvidssons 29/8192 mtl. Tjängdarve. 40:46 Skuldsedel 1/12 1866 Tjängdarve fr. C. O. Häggren till Atlingbo kyrkkassa, inlöst 1870 av Joh. O. Aquilon.

KÄLLA: Handl. från Hartviks i Ganthem. 40:47 Beskrivning till karta över trakten kring Hartviks i Ganthem 19/9 1837 uppr. av J. O. Aquilon. 40:48 Köpekontrakt 6/7 1840 enl. vilket kapten J. O. Aquilon till sin son serg. Otto Julius Aquilon försäljer 7/32 mtl. Hartviks. (avskrift). 40:49 Utdrag av SH. inteckningsprotokoll 16/1 1856 37 ang. försäljningar 7/32 mtl. Hartviks. 40:50 Brandstodsfört. 10/11 1856 å N. Hanséns 7/32 mtl. Hartviks undertecknat av J. O. Aquilon. 40:51 Dito 13/10 o 27/10 1862. 40:52 Dito 4/11 1863. 40:53 Fört. Över arrendatorsavgifter 1866 vid Hartviks uppr. av auktionsförrättaren Berenström enl. auktionsprot. 7/5 1864. 40:54 Gravationsbevis 10/1 1865 å J. N. Hanséns mtl. Hartviks. 40:55 Intyg 5/5 1865 från N. H. att J. N. Hansén inlämnat ansökan att få avstå sina tillgångar till sina fordringsägare. 40:56 Skriv 4/8 1865 fr. J. O. Aquilon till N. H. ang. hans fordringar i Hanséns konkurs. 40:57 Utdrag ur NH. dombok 27/5 1867 175 kapten Aquilon uttagit stämning mot husb. Oscar Pettersson Hartviks ang. inteckning o skuld. 40:58 Utdrag ur NH. dombok 8/10 1867 116 mål, kapt. Aquilon o Oscar Pettersson. 40:59 Utdrag ur NH. dombok 14/11 1868 94 dito. 40:60 Utdrag ur NH. dombok 14/11 1868 95 dito. 40:61 Svea Hovrätts dom 17/12 1868 i ovanst. mål, å dömt vid NH. 23/12 1867. 40:62 Skriv. 5/1 1869 fr. kapt. Aquilon till landsh. ang. ovanst. mål. (avskr.) 40:63 Avskr. av skuldsedlar, 1870-71 fr. Olof Andersson Kvie i Väte med säkerhet i 7/32 mtl. Hartviks. 40:64 Köpekontrakt 20/1 1870 enl. vilket J. O. Aquilon till Olof Andersson Kvie i Väte försäljer 7/32 mtl. Hartviks. 40:65 Utdrag ur NH. dombok 7/4 1873 154 mål. kapt. Aquilon o redovisarna i Hanséns konkurs. 40:66 Koncept till kontrakt (odat) mellan J. O. Aquilon o innehavare av 7/32 mtl. Hartviks om Aquilons undantagsrätt vid hemmanet. 40:67 Odat. fört. över Aquilons egna undantagsförmåner i Hartviks. 40:68 Kvittens 8/2 1873 från Haugren till Aquilon på erhållne dokument att användas vid rättegång mellan A och länsman Nordahl m. fl. ang. Hanséns konkurs. 40:69 Skriv. 2/9 1873 fr. Aquilon till NH. ang. rättegångskostnader i ovanst. mål. Dokument som tillhört kapt vid Gotl. Nat. bev. Johan Olof Aquilon f. 1787. 40:70 Tjänstg. betyg 21/10 1815 Visby från majoren vid Nat. bev. Georgii till fänrik A. 40:71 Tjänstg.betyg 22/10 1815 (?) Visby fr. överstelöjtn. vid Nat. bev. Holstang ? för fänrik A. 40:72 Kvittens 11/12 1853 Timans Väte från Petter A. Bergren till kapten A. m. bet. skuld. 40:73 Inbjudan 2/5 1859 Stockh. fr. sällskapet PB till kapten A. 40:74 Skriv. 4/5 1860 Visby fr. Nicolaus Törnqvist ang. sättet att ansöka om gratifikationer för f.d. officerare hos K. Majt. 40:75 Avskrift av ansökningar till Kungl. Majt. Om pension för f.d. officerare1860-75. 40:76 Skriv. 6/5 1866 Visby fr. stabschef Axelroth till kapt. A. ang. militär huvudbonad. 40:77 Koncept 9/3 1867 fr. kapten M. Moberg till K. Majt. ang. ansökan om pension. 40:78 Tjänstgöringsfört. Över kapten A:s tjänstgöring i arme 1808-61. 40:79 Koncept 24/4 1874 Visby fr. kapt. Aquilon till K. M. ang. ansökan om pension. Dokument av olika ursprung. 40:80 Avskrift av circulaire General Ordres nr 557 Sthlm. 12/11 1857 ang. officerare. 40:81 Brandstodsfört. 7/11 1864 över lösegendom å arrendator Hanséns 5/8 mtl. Tjängvide i Kräklingbo. 40:82 Arrendekontrakt 20/6 1867 enl. vilket L. Gardell till Hansén utarrenderar 3/8 mtl. Gardrungs i Stenkumla. 40:83 "Katalog över Stenkumla sockenbibliotek" skriven tidigast 1866.