Måns Helgesson ,

Name
Måns /Helgesson/
Note

Kronoladugårdsuppsyningsmannen Måns Helgesson uppges i Svensk Adelskalender som fader.

Måns Helgesson uppges varit en skötsam karl och han har vunnit konung Johans (III) bevågenhet. Han anställdes som ladugårdsfogde. Paret äger en del i Smeds skattehemman av Påvelsby på Kimitoland. De välsituerade Barbro och Måns förärar år 1599 sin del av Smeds åt sonen Sven Månsson, allt enligt urkunderna. och han presenteras med namn och allt.

Eketrä, släkt, härstammar från Kimito sn i Finland, där skattehemmanet Påvalsby av hustru Barbro Sigfridsdotter 1599 överläts till hennes son Sven Månsson, som själv skrev sig Sven Månsson Rospigg och 1607 adlades med namnet Eketrä (E. 1). I Jesper Mattsson Krus' frälselängd 1618, då S. M. E. ännu levde, anges, att han ägde ett skattehemman i Kimito, vilket han Ðefter sine föräldrar ärvt haverÐ. Fadern, vars namn riddarhusgenealogien uppger till Måns Helgesson, men som ej återfunnits i någon källa, bör således ha varit skattebonde. I intyg 2 nov. 1608 av Seved Ribbing och Nils Andersson (Lilliehöök) omtalas Barbros gåva till sonen Sven 1599; den senare tillköpte 3 nov. s. å. annan jord i samma by. Jordrätten till Påvalsby förvärvades 30 maj 1639 av Axel Oxenstierna, i vars friherreskap Kimito räntan redan förut ingick, genom byte med kaptenen Johan Eketrä († före 30 maj 1652), Sven Månssons son. Med nämnde J. E. d. ä. blev släkten besutten i Småland, där sonen majoren Johan E. d. y. (f. 1629, † 1669) efter fadern ägde bl. a. Vartorp i Södra Rottne, Söraby sn (Kronob.) som huvudgård. Släkten höll sig i tre generationer i lägre militära charger. Först med Johan d. y:s sonsons sonson styrmannen i Ostindiska kompaniets tjänst Gustaf Adolf E:s (f. 1779, † 1831) son Johan Gabriel E. (f. 1808, † 1889) gick släkten upp i högaristokratisk miljö. Han blev nämligen överste för Västmanlands reg. (1860-70) och kabinettskammarherre (tjänstgörande 1854-59) samt omfattades med stor vänskap av Karl XV. Till hans karriär bidrog utan tvivel hans gifte med den ståtliga, vackra och eleganta Stanislas (Stanni) Tersmeden, dotter av frih. W. F. Tersmeden på Ramnäs bruk. Av barnen var äldsta dottern Jacquette Ingeborg Beata E. (f. 1848, † 1923) g. m. krigsarkivarien Daniel Theodor Johannes Petrelli, initiativtagarinna till och under 14 år ledare av Vadstena knyppelskola. En annan dotter till J. G. E. var kammarfröken Märta E. (E. 2). Släkten utgick på manssidan 1893 med en hennes broder och på kvinnosidan med en tredje syster änkefru Ebba Mariana von Engeström, född Eketrä (f. 1859, † 1946). Den sistnämnda testamenterade 1941 till Uppsala universitetsbibliotek en samling av i all huvudsak Tersmedenska papper (således mödernearkivalier) under namnet Tersmeden-Eketrä'ska samlingen.

Källor: Om släktens tidigaste led se (utom Källor under S. M. R. E. nedan) J. Gardberg, Kimito friherreskap (1935), s. 171; W. G. Lagus, Undersökningar om finska adelns gods och ätter . . . (1860), texten s. 45 och notavd. s. 225. - Om släktens smålandsbesittningar jfr P. G. Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). - Om kabinettskammarherre Gabriel E. med maka: F. von Dardel, Minnen från senare år 1888-1898 (1931); [E. af Edholm], Svunna dagar. Ur förste hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker (1944). -Om Tersmeden-Eketrä'ska saml. jfr Nord. tidskr. f. bok-o. bibl.-väsen, 30, 1943, s. 127 f. B ENGT H ILDEBRAND.