Johan Vilhelm Corvin , 16951756 (aged 61 years)

Name
Johan Vilhelm /Corvin/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

BIOGRAFI: "Johan Wilhelm Corvin var prästson från Ronneby och tillhörde en gammal borgasläkt, vars ursprungliga namn var Raffn och som intagit en förnäm ställning i både Malmö och Ystad, där en medlem stigit till borgmästare i 1600-talets mitt. ... Joan Wilhelm Corvin, som var nästa på dagen jämnårig med Inger Palm, hade kämpat sig fram med svåra umbäranden. Han blev student 1713, men nödgades inom kort på grund av fattigdom avbryta studierna. När han vid 1710-talets slut med en genom konditionerande hopspard summa ville begiva sig till Lund, fann han sig ruinerad genom mynttecknens fallna värde. Först på 1720-talet, vid med än 25 års ålder, fick han fortsätta studierna. Gedigna egenskaper förskaffade honom en snabb befordran och år 1730 ett enhälligt val av församlingsborna i Östra Sallerup och Långaröd. Ej endast genom prästhustruns börd och namn, utan även genom den nya kyrkoherdens anda och sinnelag blev Johan Wilhelm Corvins tjugofemåriga tjänstetid i Östra Sallerup coh Långaröd ett fortsättande av traditionerna från gamle herr Simons tid. Ej minst berömdes Corvins arbete för folkundervisningen. Även så till vida kunde traditionerna från svärfaderns dagar leva, att andan bland församlingsborna i stort sett synes förblivit den gamla. Väl förekom en allvarlig casus, som vållade kyrkoherden svåra bekymmer, nämligen den långa äktenskapstvisten mellan en av Johan Orrfelts döttrar, Eva Lisa, och hennes man, kapten Nils Ekengren. Frånsett denna tvist synes dock församlinges liv under denna tid hava fortgått i hävdvunnen anda. Johan Wilhelm Corvin, vars goda hälsa och muntra väsen gåvo hopp ett långt liv, angreps dock efter fyllda sextio år av en svår bröstsjukdom. Förgäves rådfrågades landets främste läkare, professor Eberhard Rosén. Den 26 mars 1756 drabbades han av en blodstörtning, som ändade hans liv."

KÄLLA: Citatet hämtat ur "SLÄKTEN PALME intill 1815" sid 358-359.