Note

född uti Almås och Wiridstad Sockn Af Äckta säng, fadren war Soldaten Olof Dalberg, modren Elna Pärs dotter. ägde enfaldig Christendoms Kundskap, tjente i unga Åren, wid manliga Åren blef han antagen till Rÿttare wid Södra Skånska R-t och östra Gjöinge Compag: och tiente i 30: År, och under den tid trädde i Äcktenskap med Pernilla och under deras 30: Års sammanlefnad aflad 2-ne barn 1. Son, och 1. dotter h-ka än lefwa. I 16. Års tid dragits med torrwärk, och legat wid sängen 1: År del: p. 81: